Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí

Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí, Indie, 12.11.2017, Snídaně

Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí starstarstar

Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí
Termín:
12.11. – 1.12.2017
Změnit termín
Délka:20 dní
Doprava:letecky (Praha)
Strava:Snídaně
Číslo zájezdu:108447270
58 600 Kč (-0 %)
Popis
Vydejte se s námi do Indie za poznáním duchovního života, posvátných míst a skutečných klenotů z minulosti - mimořádné pozůstatky rádžů, honosné kupecké rezidence, džinistické chrámy, staré pevnosti. Okruh nás zavede k nejvelkolepějším památkám „zlatého“ trojúhelníku a k překrásným městům a palácům v kraji Rádžasthán. K návštěvě Indie bezpochyby patří i posvátné Varanásí a Khadžuráho. Náš okruh zpestříme i o návštěvu pouště Thár, západ slunce na dunách bude opravdovým zážitkem. Dillí – Bikanér – Džaisalmér – poušť Thár – Džódhpur – Kumbhalgarh – Ranakpur - Udajpur - Puškar – Džajpúr - Fatéhpur Síkrí – Ágra – Tádž Mahal – Khadžuráho – Váránásí – Sarnáth
Tip
Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků zájezdu 10 osob.

CK si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na časy jednotlivých letů, které nebyly v době přípravy a vydání katalogu dostupné.
Stravování
16x snídani, 1x večeři v poušti Thár
Doprava
Letecky
Program
1. den
odlet z Prahy do Dillí v odpoledních hodinách.

2. den
brzy ráno přílet do Dillí. Celodenní prohlídka DILLÍ – velká Páteční mešita, Červená pevnost (UNESCO) a procházka po náměstí Chandi Chowk, Rádž Ghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, Kutub Minár (UNESCO)- největší cihlový minaret světa a komplex budov, které jsou krásnou ukázkou raně afghánské architektury. Lotosový chrám - krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Humájunova hrobka (UNESCO)- jedinečná ukázka Mughalské architektury. Indická brána a průjezd okolo vládních budov. Večer fakultativně návštěva sound&light show v Červené pevnosti. Návrat do hotelu na nocleh.

3. den
po snídani nás čeká přejezd do Bikanéru (8 hod). Cesta nás povede přes indický venkov Rádžastánu, největšího indického státu, až k pákistánským hranicím. Rádžastán je nazývám „pouštním“ státem, ale i přesto oplývá řadou zajímavých historických i kulturních lokalit. Nocleh v Bikanéru.

4. den
prohlídka rádžasthánského „velbloudího“ města BIKANÉR, strategicky ležícího na bývalé karavanní cestě do Střední Asie a Číny. Navštívíme pevnost Džúnágarh - sídlo místních maharádžů s krásnými interiéry, palác Lálgarh s muzeem. Přejezd do Dešnoku, kde tzv. krysí chrám, který je světovým unikátem. V chrámu Karni Mata je krysa uctívaná jako posvátné zvíře, což může pro někoho být nezapomenutelným, ale možná i trochu děsivým zážitkem. Odpoledne přejezd do Džaisalméru (cca 5 hod), nocleh.

5. den
navštívíme DŽAISALMÉR ,„zlaté město“, které je celé vystavěno z pískovce - procházka po obrovské pevnosti s 99 baštami, návštěva paláce, džinistických chrámů případně možná návštěva některého z havélí - honosné rezidence místních kupců. Zastávka u jezera Gadi Sagar. Odpoledne přesun do pouště THÁR, jízda na velbloudech (cca 1,5 hod) na písečné duny Sam a Sand. Západ slunce na dunách. Návrat do hotelu na večeři. Nocleh v hotelu nebo pro ty, co hledají dobrodružství a nevšední zážitky, nocování pod širým nebem na dunách.

6. den
po snídani odjedeme do Džódhpuru (cca 6 hod). Pokračování Rádžastánem, průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou. Cestou nás možná oslní zářivě rudé pláně, kde se suší chilli papričky, díky nimž je oblast mezi Džaisalmérem a Džódhpurem světoznámá. Chilli je základním kořením v indické kuchyni, v případě možnosti zastávka a nákup chilli. Nocleh v Džódhpuru.

7. den
prohlídka DŽÓDHPURU - "modrého města" se slavnou pevností Meherángarh, která se rozprostírá nad městem, nejmohutnější rádžasthánská pevnost. Návštěva mramorového památníku Džasvant Tháda s kenotafy místních maharádžů a s krásným výhledem na pevnost. Přejezd do starého města s Hodinovou věží a večer budeme mít možnost navštívit místní tržnici, kde se prodává převážně indické koření. Nocleh v Džodhpuru.

8. den
po snídani odjedeme do Udajpuru (cca 6 hod). Projedeme NP Kumbhal Garth, prohlédneme si mohutnou pevnost s hradbami KUMBHALGARH na svazích pohoří Arávali – „Oko Méváru“. Zastavíme v RANAKPURU, prohlídka nejkrásnějšího chrámového komplexu v Rádžastánu s mramorovými džinistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro džinisty. Nocleh v Udajpuru.

9. den
navštívíme jedno z nejkrásnějších měst Rádžastánu, které leží na jezeře Pichola – UDAJPUR. Prohlídka městského paláce s muzeem a krásnými interiéry, indo-árisjkého chrámu Džagdiš, zahrady Sahelion-ki-bari s kašnami a lotosovým jezírkem, projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Večer nás čeká krásná podívaná na plovoucí paláce, a to z loďky, kterou se projedeme po jezeře Pichola. Nocleh v Udaipuru.

10. den
po snídani následuje přejezd do Puškaru (cca 5 hod). V případě času zastávka v bývalém královském městě Chittorgarh a návštěva jedné z největších pevností v Indii, která se hrdě tyčí nad městem. Volné odpoledne v PUŠKARU, významné poutní město s mnoha jezery a až 400 chrámy, centrum obchodu s dobytkem, gháty, bazary, poznání města a života místních obyvatel, odpočinek. Nocleh ve městě.

11. den
prohlídka města PUŠKAR - hinduistické poutní místo ležící na stejnojmenném jezeře, které má jeden z mála chrámů na světě zasvěcených Bráhmovy – Brahmův chrám. Procházka kolem posvátného Puškarského jezera, prohlídka místních zajímavostí. Přejezd do Džajpúru (cca 2 hod), hlavního města státu Rádžastán na nocleh.

12. den
ráno navštívíme pevnost AMBER, bývalé sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti vyjedeme na slonech. Prohlídka DŽAJPURU - "růžového města" - Městský palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar Mantar (UNESCO) – středověká astronomická observatoř z 18. století, uličky a bazary starého města. Večer návštěva místní tržnice. Nocleh.

13. den
po snídani odjedeme do Ágry (cca 5 hod). Cestou navštívíme město duchů FATÉHPUR SIKRÍ (UNESCO) – prohlídka města vítězství, které si nechal vystavět Akhbar Veliký jako nové hlavní město, velká Páteční mešita, Sultánský palác z červeného pískovce aj. Nocleh v Ágře.

14. den
za svítání úchvatná prohlídka nejslavnější hrobky lásky TÁDŽ MAHÁL (UNESCO) s rozlehlými zahradami – skvost světové architektury. Návrat na snídani a prohlídka ÁGRY – bývalé sídlo indických panovníků Červená pevnost (UNESCO) s monumentální hrobkou sultána Akbara. Odpoledne vlak do Džhánsi, krátký přejezd a ubytování ve městě Órčha.

15. den
po snídani prohlídka města ÓRČHA, historického města s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Po prohlídce města přejezd do Khadžuráha (3 hod), ubytování a nocleh.

16. den
prohlídka města KHADŽURÁHO (UNESCO), proslulý chrámový komplex s erotickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene“. Chrámy patří k nejstarším v Indii a patří k nejkrásnějším ukázkám chrámového umění na světě a řadí se mezi tzv. „divy Indie“. Večer odjezd lůžkovým vlakem do Váránásí.

17. den
dopoledne příjezd do VARANÁSÍ, ubytování v hotelu. Váránásí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě a je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka hinduistického Zlatého chrámu, Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer možnost shlédnutí každodenního obřadu Árthí - „uzavírání Gangy". Nocleh.

18. den
za svítání projížďka lodí po Ganze okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a krátký přejezd do SARNÁTHU - významného budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, stúp a archeologického muzea, místo prvního kázání Buddhy. Odpoledne návrat to Varanásí, volno k večerním procházkám po posvátném městě.

19. den
po snídani brzy ráno přelet do DILLÍ, dokončení prohlídky města, nákupy na tržnících, případně další alternativní program dle zájmu a návaznosti na letový řád. Odlet do Prahy.

20. den
přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje
letenky Praha - Dillí - Praha
transfery v Indii na letiště a zpět
transfery dle programu
1x vnitrostátní přelet v Indii
17x ubytování (16x hotely***/****, 1x lehátkový vlak)
16x snídani, 1x večeři v poušti Thár
safari v poušti Thár
jízdu na velbloudech
projížďku po jezeře Pichola v Udajpuru
jízdu na slonech na pevnost Amber
projížďku po Ganze ve Váránásí
místní průvodce dle potřeby
Cena nezahrnuje
představení světlo a zvuk v Dillí, obědy a večeře (kromě safari v poušti), vstupné, bakšišné, turistické vízum a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. CK si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na časy jednotlivých letů, které nebyly v době přípravy a vydání katalogu dostupné. V místě se dále platí vstupné: celkově cca 80 euro a bakšišné: cca 30-40 euro.
Pořadatelem tohoto zájezdu je CK AGL TRAVEL (AGROLEX, s.r.o., IČ 27099407).

Odesláním tohoto formuláře realizujete nezávaznou objednávku. Po odeslání budete kontaktováni pracovníkem cestovní kanceláře, který Vám poskytne další informace a vyřídí potřebné formality.

Skladba osob
Kalkulace
Pokoj
Příplatky, slevy, další ceny
Celková cena: 0
Kontaktní údaje objednavatele
Údaje o cestujících Kopírovat údaje z objednavatele do 1. cestujícího
Oslovení Jméno Příjmení Datum narození (den.měsíc.rok)
 
Poznámka:
Před odesláním objednávkového formuláře si pozorně přečtěte informace o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde. Souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdíte odesláním objednávkového formuláře.

Konečná cena bude potvrzena naším pracovníkem. Slevy na dítě, dětské ceny platí pouze pro dítě na přistýlce, tj. pokud cestují dva dospělí + dítě. Pokud je forma ubytování apartmán, studio, pak platí cena za osobu jen při plném obsazení apartmánu, studia.Pokud není výslovně uvedeno jinak.

Pokud provedete na našem webu žádost o rezervaci, my ověříme aktuální volnou kapacitu, přesný termín odjezdu a příjezdu, aktuální cenu a výši všech povinných a nepovinných příplatků. Jakmile budeme mít vše ověřeno a potvrzeno, ihned se s Vámi spojíme, potvrdíme Vám rezervaci, a poté Vám zašleme vyplněnou cestovní smlouvu a pokyny k tomu jak vše vyřídit. Změna ceny, termínu a povinných poplatků vyhrazena.

Závaznou cenu včetně všech poplatků a příplatků, přesné termíny odjezdu a příjezdu Vám samozřejmě rádi na požádání ověříme. Cena se může změnit, a to i v závislosti na ceně letenky a povinných příplatků (letištních a bezpečnostních tax, palivového příplatku, apod.). Přesný čas odletu potvrzuje letecká společnost většinou cca 5-7 dnů před odletem. Dříve ho většinou nejsme schopni zjistit.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK