Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí

Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí, Indie, 12.11.2017, Snídaně

Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí starstarstar

Indie - Velký okruh, Rádžasthán, Ágra, Váránásí
Termín:
12.11. – 1.12.2017
Změnit termín
Délka:20 dní
Doprava:letecky (Praha)
Strava:Snídaně
Číslo zájezdu:108447270
58 600 Kč (-0 %)

TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Popis
Vydejte se s námi do Indie za poznáním duchovního života, posvátných míst a skutečných klenotů z minulosti - mimořádné pozůstatky rádžů, honosné kupecké rezidence, džinistické chrámy, staré pevnosti. Okruh nás zavede k nejvelkolepějším památkám „zlatého“ trojúhelníku a k překrásným městům a palácům v kraji Rádžasthán. K návštěvě Indie bezpochyby patří i posvátné Varanásí a Khadžuráho. Náš okruh zpestříme i o návštěvu pouště Thár, západ slunce na dunách bude opravdovým zážitkem. Dillí – Bikanér – Džaisalmér – poušť Thár – Džódhpur – Kumbhalgarh – Ranakpur - Udajpur - Puškar – Džajpúr - Fatéhpur Síkrí – Ágra – Tádž Mahal – Khadžuráho – Váránásí – Sarnáth
Tip
Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků zájezdu 10 osob.

CK si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na časy jednotlivých letů, které nebyly v době přípravy a vydání katalogu dostupné.
Stravování
16x snídani, 1x večeři v poušti Thár
Doprava
Letecky
Program
1. den
odlet z Prahy do Dillí v odpoledních hodinách.

2. den
brzy ráno přílet do Dillí. Celodenní prohlídka DILLÍ – velká Páteční mešita, Červená pevnost (UNESCO) a procházka po náměstí Chandi Chowk, Rádž Ghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, Kutub Minár (UNESCO)- největší cihlový minaret světa a komplex budov, které jsou krásnou ukázkou raně afghánské architektury. Lotosový chrám - krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Humájunova hrobka (UNESCO)- jedinečná ukázka Mughalské architektury. Indická brána a průjezd okolo vládních budov. Večer fakultativně návštěva sound&light show v Červené pevnosti. Návrat do hotelu na nocleh.

3. den
po snídani nás čeká přejezd do Bikanéru (8 hod). Cesta nás povede přes indický venkov Rádžastánu, největšího indického státu, až k pákistánským hranicím. Rádžastán je nazývám „pouštním“ státem, ale i přesto oplývá řadou zajímavých historických i kulturních lokalit. Nocleh v Bikanéru.

4. den
prohlídka rádžasthánského „velbloudího“ města BIKANÉR, strategicky ležícího na bývalé karavanní cestě do Střední Asie a Číny. Navštívíme pevnost Džúnágarh - sídlo místních maharádžů s krásnými interiéry, palác Lálgarh s muzeem. Přejezd do Dešnoku, kde tzv. krysí chrám, který je světovým unikátem. V chrámu Karni Mata je krysa uctívaná jako posvátné zvíře, což může pro někoho být nezapomenutelným, ale možná i trochu děsivým zážitkem. Odpoledne přejezd do Džaisalméru (cca 5 hod), nocleh.

5. den
navštívíme DŽAISALMÉR ,„zlaté město“, které je celé vystavěno z pískovce - procházka po obrovské pevnosti s 99 baštami, návštěva paláce, džinistických chrámů případně možná návštěva některého z havélí - honosné rezidence místních kupců. Zastávka u jezera Gadi Sagar. Odpoledne přesun do pouště THÁR, jízda na velbloudech (cca 1,5 hod) na písečné duny Sam a Sand. Západ slunce na dunách. Návrat do hotelu na večeři. Nocleh v hotelu nebo pro ty, co hledají dobrodružství a nevšední zážitky, nocování pod širým nebem na dunách.

6. den
po snídani odjedeme do Džódhpuru (cca 6 hod). Pokračování Rádžastánem, průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou. Cestou nás možná oslní zářivě rudé pláně, kde se suší chilli papričky, díky nimž je oblast mezi Džaisalmérem a Džódhpurem světoznámá. Chilli je základním kořením v indické kuchyni, v případě možnosti zastávka a nákup chilli. Nocleh v Džódhpuru.

7. den
prohlídka DŽÓDHPURU - "modrého města" se slavnou pevností Meherángarh, která se rozprostírá nad městem, nejmohutnější rádžasthánská pevnost. Návštěva mramorového památníku Džasvant Tháda s kenotafy místních maharádžů a s krásným výhledem na pevnost. Přejezd do starého města s Hodinovou věží a večer budeme mít možnost navštívit místní tržnici, kde se prodává převážně indické koření. Nocleh v Džodhpuru.

8. den
po snídani odjedeme do Udajpuru (cca 6 hod). Projedeme NP Kumbhal Garth, prohlédneme si mohutnou pevnost s hradbami KUMBHALGARH na svazích pohoří Arávali – „Oko Méváru“. Zastavíme v RANAKPURU, prohlídka nejkrásnějšího chrámového komplexu v Rádžastánu s mramorovými džinistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro džinisty. Nocleh v Udajpuru.

9. den
navštívíme jedno z nejkrásnějších měst Rádžastánu, které leží na jezeře Pichola – UDAJPUR. Prohlídka městského paláce s muzeem a krásnými interiéry, indo-árisjkého chrámu Džagdiš, zahrady Sahelion-ki-bari s kašnami a lotosovým jezírkem, projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Večer nás čeká krásná podívaná na plovoucí paláce, a to z loďky, kterou se projedeme po jezeře Pichola. Nocleh v Udaipuru.

10. den
po snídani následuje přejezd do Puškaru (cca 5 hod). V případě času zastávka v bývalém královském městě Chittorgarh a návštěva jedné z největších pevností v Indii, která se hrdě tyčí nad městem. Volné odpoledne v PUŠKARU, významné poutní město s mnoha jezery a až 400 chrámy, centrum obchodu s dobytkem, gháty, bazary, poznání města a života místních obyvatel, odpočinek. Nocleh ve městě.

11. den
prohlídka města PUŠKAR - hinduistické poutní místo ležící na stejnojmenném jezeře, které má jeden z mála chrámů na světě zasvěcených Bráhmovy – Brahmův chrám. Procházka kolem posvátného Puškarského jezera, prohlídka místních zajímavostí. Přejezd do Džajpúru (cca 2 hod), hlavního města státu Rádžastán na nocleh.

12. den
ráno navštívíme pevnost AMBER, bývalé sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti vyjedeme na slonech. Prohlídka DŽAJPURU - "růžového města" - Městský palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar Mantar (UNESCO) – středověká astronomická observatoř z 18. století, uličky a bazary starého města. Večer návštěva místní tržnice. Nocleh.

13. den
po snídani odjedeme do Ágry (cca 5 hod). Cestou navštívíme město duchů FATÉHPUR SIKRÍ (UNESCO) – prohlídka města vítězství, které si nechal vystavět Akhbar Veliký jako nové hlavní město, velká Páteční mešita, Sultánský palác z červeného pískovce aj. Nocleh v Ágře.

14. den
za svítání úchvatná prohlídka nejslavnější hrobky lásky TÁDŽ MAHÁL (UNESCO) s rozlehlými zahradami – skvost světové architektury. Návrat na snídani a prohlídka ÁGRY – bývalé sídlo indických panovníků Červená pevnost (UNESCO) s monumentální hrobkou sultána Akbara. Odpoledne vlak do Džhánsi, krátký přejezd a ubytování ve městě Órčha.

15. den
po snídani prohlídka města ÓRČHA, historického města s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Po prohlídce města přejezd do Khadžuráha (3 hod), ubytování a nocleh.

16. den
prohlídka města KHADŽURÁHO (UNESCO), proslulý chrámový komplex s erotickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene“. Chrámy patří k nejstarším v Indii a patří k nejkrásnějším ukázkám chrámového umění na světě a řadí se mezi tzv. „divy Indie“. Večer odjezd lůžkovým vlakem do Váránásí.

17. den
dopoledne příjezd do VARANÁSÍ, ubytování v hotelu. Váránásí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě a je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka hinduistického Zlatého chrámu, Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer možnost shlédnutí každodenního obřadu Árthí - „uzavírání Gangy". Nocleh.

18. den
za svítání projížďka lodí po Ganze okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a krátký přejezd do SARNÁTHU - významného budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, stúp a archeologického muzea, místo prvního kázání Buddhy. Odpoledne návrat to Varanásí, volno k večerním procházkám po posvátném městě.

19. den
po snídani brzy ráno přelet do DILLÍ, dokončení prohlídky města, nákupy na tržnících, případně další alternativní program dle zájmu a návaznosti na letový řád. Odlet do Prahy.

20. den
přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje
letenky Praha - Dillí - Praha
transfery v Indii na letiště a zpět
transfery dle programu
1x vnitrostátní přelet v Indii
17x ubytování (16x hotely***/****, 1x lehátkový vlak)
16x snídani, 1x večeři v poušti Thár
safari v poušti Thár
jízdu na velbloudech
projížďku po jezeře Pichola v Udajpuru
jízdu na slonech na pevnost Amber
projížďku po Ganze ve Váránásí
místní průvodce dle potřeby
Cena nezahrnuje
představení světlo a zvuk v Dillí, obědy a večeře (kromě safari v poušti), vstupné, bakšišné, turistické vízum a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. CK si vyhrazuje právo na změnu programu s ohledem na časy jednotlivých letů, které nebyly v době přípravy a vydání katalogu dostupné. V místě se dále platí vstupné: celkově cca 80 euro a bakšišné: cca 30-40 euro.
Pořadatelem tohoto zájezdu je CK AGL TRAVEL (AGROLEX, s.r.o., IČ 27099407).
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK