Cestovní pojištění

Pojištění on-line

Zákazníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK uzavřít jeho prostřednictvím pojištění, není CK povinna nad daný zákonný rámec cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

Pokud pojištění sjednává CK, pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. Všechny náklady hradí pojišťovna. 

Kompletní rozsahy pojištění a výše pojistného krytí pro jednotlivé balíčky v pojištění pro účastníky zájezdu:

  

Nový balíček A30 PANDEMIC 

S rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byli Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové (cestovatelský semafor).

V tomto případě platí pro:

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí,
 • pojištění zrušení objednaných služeb a
 • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

 Následující rozsahy pojištění a pojistné částky / limity pojistného krytí:

pojištění

rozsah pojištění

limit pojistného plnění / pojistná částka

pojištění léčebných výloh v zahraničí

 

a)   ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti,

1 000.000 Kč

b)   ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného.

1.000 Kč / 1 noc,

max 14 nocí

pojištění zrušení objednaných služeb

 

 

a)   nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd.

b)   nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku)

80 % stornopoplatku

max. 30.000 Kč / osoba

celkem max. 90.000 Kč

pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

 

 

a)   nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu.

8.000 Kč / osoba

 

 

Pojištění A30 PANDEMIC lze nově sjednat i pro osoby ve věku NAD 70 let.

Podmínkou platnosti pojištění je, že:

 • vycestování nastalo z území České republiky nebo z krajiny trvalého pobytu pojištěného a v době platnosti pojistné smlouvy.
 • škodní událost byla hlášena pojistiteli nebo poskytovateli asistenčních služeb (Eurocross Assistance Czech Republic) nejpozději 24 hodin po vzniku události.

 

 

PŘEHLED A CENY POJIŠTĚNÍ PLATNÉ OD 1.1.2021:

pojištění účastníků zahraničních zájezdů

 

riziková skupina TURISTA

územní platnost

balík A30

A30 PANDEMIC

balík A60

balík A90

balík B

balík C

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

bez ohledu na věk

bez ohledu na věk

Evropa

45 Kč

30 Kč

70 Kč

50 Kč

60 Kč

40 Kč

75 Kč

45 Kč

30 Kč

25 Kč

mimo Evropy

60 Kč

40 Kč

100 Kč

70 Kč

90 Kč

60 Kč

100 Kč

65 Kč

 ---

 ---

svět

80 Kč

60 Kč

150 Kč

100 Kč

110 Kč

75 Kč

140 Kč

95 Kč

 ---

 ---

Slovenská republika

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

25 Kč

 ---

 • balíček A30 PANDEMIC (zájezdy do 30 tis. Kč)
 •    Evropa - cena na den od: 70 Kč dospělý / 50 Kč dítě do 15 let
 •    mimo Evropu - cena na den od: 100 Kč dospělý / 70 Kč dítě do 15 let
 •    svět - cena na den od: 150 Kč dospělý / 100 Kč dítě do 15 let

 • balíček A60 PANDEMIC (zájezdy do 60 tis. Kč)
 •    Evropa - cena na den od: 85 Kč dospělý / 60 Kč dítě do 15 let
 •    mimo Evropu - cena na den od: 130 Kč dospělý / 90 Kč dítě do 15 let
 •    svět - cena na den od: 180 Kč dospělý / 115 Kč dítě do 15 let

 

 

riziková skupina SPORT

územní platnost

balík A30

A30 PANDEMIC

balík A60

balík A90

balík B

balík C

 

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

bez ohledu na věk

bez ohledu na věk

 

Evropa

90 Kč

60 Kč

140 Kč

100 Kč

120 Kč

75 Kč

150 Kč

90 Kč

70 Kč

50 Kč

 

mimo Evropy

120 Kč

85 Kč

200 Kč

140 Kč

180 Kč

110 Kč

200 Kč

130 Kč

 ---

 ---

 

svět

160 Kč

120 Kč

300 Kč

210 Kč

220 Kč

150 Kč

280 Kč

190 Kč

 ---

 ---

 

Slovenská republika

 ---

 ---

 

 

 ---

 ---

 ---

 ---

60 Kč

 ---

 

doplňková připojištění

 

územní platnost

doplňkové pojištění

Evropa

mimo Evropy

svět

Slovenská republika

asistenčních služeb pro nepojízdné vozidlo

50 Kč

---

---

50 Kč

asistenčních služeb pro nepojízdné kolo

25 Kč

---

---

20 Kč

dovolenkové domácnosti

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

domácího mazlíčka

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč